Còn hiệu lực
14/2018/TT-BCT
Thông tư số 14/2018/TT-BCT
28-06-2018
16-08-2018
Thông tư
Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu