Còn hiệu lực
19-2017/NQ-CP
Nghị quyết-19-2017/NQ-CP: Thủ tướng Chính phủ
06-02-2017
07-02-2017
Nghị quyết
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
TTg