Văn bản pháp luật

V/v Bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác, chế biến và sửa dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa, felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành công thương giai đoạn 2011-2020

Phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Quy định thủ tục đăng thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến Website thương mại điện tử

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quy định chi tiết về hoạt động thương mại mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời

Về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa) felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Về việc Ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2013

Ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ Hoạt động cải các hành chính năm 2013 của Bộ Công Thương

Sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương

  • Ban hành: 18-02-2013
  • Hiệu lực: 04-04-2013

Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

  • Ban hành: 08-02-2013
  • Hiệu lực: 25-03-2013

Hướng dẫn việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo NQ số 02/NQ-CP ngày 7/01/0213 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khan cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Hướng dẫn việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo NQ số 02/NQ-CP ngày 7/01/0213 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khan cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Về việc ban hanh Quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế,quản lý các bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng Cục, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ

Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu