Văn bản pháp luật

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghề

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014

Về việc công khai chế độ chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

V/v ban hanh chương trình hành động của ngành CT thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch KT-XH và dự toán ngân sách NN năm 2014

Ban hành Hướng dẫn thống nhất thể thức, bố cục các loại phông Hội nghị của Bộ Công Thương

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

  • Ban hành: 02-01-2014
  • Hiệu lực: 02-01-2014

Về việc thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Về việc thành lập Văn phòng đại diện Cục Công nghiệp địa phương tại thành phố Đà Nẵng

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 28/KL-TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Phê duyê " Quy hoạch phát triển ngành hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030"

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực công nghiệp sở hữu công nghiệp

Phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Phê duyệt điều tra cơ bản địa chất về khoảng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

V/v Bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác, chế biến và sửa dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa, felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành công thương giai đoạn 2011-2020

Phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô