Văn bản pháp luật

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Hướng dẫn về việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Công Thương

Quy định nguyên tắc điều hành hạn chế thuế quan hạn chế nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quôc gia và kinh phí khuyến công địa phương

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  • Ban hành: 27-01-2014
  • Hiệu lực: 20-02-2014

Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghề

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014

Về việc công khai chế độ chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

V/v ban hanh chương trình hành động của ngành CT thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch KT-XH và dự toán ngân sách NN năm 2014

Ban hành Hướng dẫn thống nhất thể thức, bố cục các loại phông Hội nghị của Bộ Công Thương

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

  • Ban hành: 02-01-2014
  • Hiệu lực: 02-01-2014

Về việc thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Về việc thành lập Văn phòng đại diện Cục Công nghiệp địa phương tại thành phố Đà Nẵng

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 28/KL-TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành công thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế