Văn bản pháp luật

Ban hành lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020

Quy định chi tiết và biện pháp thi hanh Luật Hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương

Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyết Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, xét đến năm 2025

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, năm 2014

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa dổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Quy định về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ban hành chính sách phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

  • Ban hành: 11-03-2014
  • Hiệu lực: 01-05-2014

Về việc lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng