Văn bản pháp luật

Quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương

Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyết Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, xét đến năm 2025

Phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, năm 2014

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa dổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Quy định về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ban hành chính sách phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

  • Ban hành: 11-03-2014
  • Hiệu lực: 01-05-2014

Về việc lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Hướng dẫn về việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Công Thương

Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quôc gia và kinh phí khuyến công địa phương