Văn bản pháp luật

Phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, năm 2014

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa dổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Quy định về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ban hành chính sách phát triển làng nghề thành phố Hà Nội

Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

  • Ban hành: 11-03-2014
  • Hiệu lực: 01-05-2014

Về việc lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Hướng dẫn về việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Công Thương

Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quôc gia và kinh phí khuyến công địa phương

Quy định nguyên tắc điều hành hạn chế thuế quan hạn chế nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghề

  • Ban hành: 27-01-2014
  • Hiệu lực: 20-02-2014

Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014