Văn bản pháp luật

Ban hành chế độ sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức Bộ Công Thương

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thương, mại

Về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế

Quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt hành chính của quản lý thị trường

Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Ban hành chương trình hành động của CP thực hiện NQ số 36/NQ-TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị BCH TW Đảng Cộng sản VN về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành hết hiệu lực thi hành

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Công Thương

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016

Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ