Văn bản pháp luật

Quyết định Về việc phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012

Quyết định về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2010

Quyết định về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2015, có xét đến năm 2010

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Quyết định về việc duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Về việc ban hành chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức của Cục Công nghiệp địa phương

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cả luật đầu tư

Quyết định về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010

Nghị định Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Quyết định về việc phê duyệt đề án Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2010

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Thông tư Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

Quyết định về việc duyệt Đề án "Phát triển các ngành công nghiệp đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

Nghị định của chính về quy hoạch xây dựng

Nghị định Về quy hoạch xây dựng

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020