Văn bản pháp luật

Về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cần của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương

Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ban hanh Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 2020 của Bộ Công Thương

Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị Quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 0//02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ban hành chế độ sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức Bộ Công Thương

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016-2020

Cơ chế, chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thương, mại

Về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương