Nhận thức được tầm quan trọng trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với thực tiễn ở các địa phương, Sở Công Thương Hà Tĩnh đã tiến hành thành lập “Tổ công tác cơ sở” (trên cơ sở kiện toàn nông thôn mới).


Sau 3 năm, Tổ công tác cơ sở - dưới sự chỉ đạo, phụ trách trực tiếp của Giám đốc Sở, đã hoạt động khá hiệu quả, góp phần quan trọng vào chỉ đạo thực hiện các tiêu chí ngành Công Thương và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới. Tổ công tác cơ sở thường xuyên tổ chức, làm việc trực tiếp với các địa phương, các xã, các cơ sở sản xuất để hướng dẫn thực hiện các tiêu chí điện, chợ và phát triển công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn, ban hành bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể, chi tiết các tiêu chuẩn để đạt tiêu chí điện nông thôn, chợ nông thôn, góp phần cho sự phát triển công nghiệp nông thôn. Qua quá trình rà soát, kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tựu tốt đẹp.


Kết quả thực hiện tiêu chí số 4 - Điện nông thôn:


Sở Công thương Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc rà soát, đánh giá năng lực các Hợp tác xã điện; thường xuyên xử lý các vướng mắc, phát sinh, đẩy nhanh tiến độ giao nhận và hoàn trả vốn theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp tại 256/262 xã, phường cho ngành điện quản lý, bán điện, tăng 151% so với giai đoạn trước năm 2011. Sở cũng lồng ghép các nguồn vốn, dự án đầu tư, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn tại các xã để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 9/2014, trên địa bàn tỉnh có 132 xã đạt, 103 xã chưa đạt. Dự kiến hết năm 2014 có 150 xã đạt, đến hết năm 2015 có 180 xã đạt tiêu chí điện nông thôn mới tăng 114% so với cuối năm 2010. Năm 2015, tỉnh cũng dự kiến sẽ triển khai dự án vốn vay của Ngân hàng Tái Thiết Đức (150 tỷ đồng), Nhật Bản (80 tỷ đồng) nhằm cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận.


Kết quả thực hiện tiêu chí số 7 - Chợ nông thôn:


Với sự nỗ lực không ngừng, Sở Công Thương đã hoàn thành thiết kế mẫu công trình chợ nông thôn, cho đăng tải trên website của Sở và gửi các địa phương, doanh nghiệp tham khảo. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh đã hướng dẫn các xã về các quy định cụ thể đối với tiêu chí chợ, hoàn thiện hạng mục, công trình kỹ thuật trong chợ mới theo tiêu chuẩn thiết kế chợ 9211:2012. Tích cực kêu gọi đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa đầu tư. Tổ chức các cuộc hội thảo và hỗ trợ tổ chức đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham quan học tập các mô hình đầu tư, quản lý kinh doanh chợ, đến nay đã phát huy hiệu quả tốt. Sau khi chợ Nầm (Sơn Châu) hoàn thành đi vào hoạt động hiệu quả, mô hình xã hội hóa đầu tư được nhân rộng tại một số xã như Sơn Long, chợ Rạp, Chợ Gôi (Hương Sơn) … Đến nay, trên địa bàn có 126 xã đã có chợ, hết tháng 9/2014 có 10 chợ đạt tiêu chí chợ NTM (Tùng Ảnh, Thạch Châu, Cẩm Bình, Thiên Lộc, Thạch Hạ, Bình Lộc, Sơn Châu, Thạch Môn, Chợ Nướt Đức Lạc, chợ Đức Đồng). Dự kiến đến hết năm 2014 có 15 xã đạt, đến hết năm 2015 có 22 xã đạt tiêu chí chợ nông thôn mới.


Mặc dù số xã đạt tiêu chí điện và tiêu chí chợ tăng đáng kể qua các năm, tuy vậy, mức độ đạt các tiêu chí còn thấp, từ 80 đến 90%, thiếu tính bền vững. Bên cạnh đó, còn nhiều chợ nông thôn chưa đạt tiêu chí chợ nông thôn mới, hạ tầng các chợ xuống cấp, nhiều năm chưa được đầu tư cải tạo. Do đó, trên địa bàn tỉnh, vẫn còn một số xã không đạt được các tiêu chí điện và chợ theo dự kiến. Đứng trước những vấn đề nêu trên, UBND các huyện, các xã cần tích cực chủ động trong công tác vận động nhân dân, huy động các nhà đầu tư nên quan tâm đầu tư vào chợ nông thôn theo hình thức xã hội hoá. Nhận thức của người dân về sản xuất quy mô lớn cũng cần có sự chuyển biến đáng kể hơn nữa, nhất là việc thay đổi phương thức, hình thức tổ chức sản xuất. Do vậy, việc tham mưu ban hành các cơ chế chính sách của ngành là một việc quan trọng trong công cuộc hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, đem lại những đóng góp tích cực cho nhân dân, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam.


P. CNHT (ARID)