- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2014/TT-BCT tại đây;

- Tổng hợp nội dung đề xuất sửa sửa đổi Thông tư số 26/2014/TT-BCT  xem tại đây