Hoạt động khuyến công của tỉnh Phú Yên thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực, từng bước khẳng định được vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn kinh phí hạn chế, để hỗ trợ hiệu quả cho cơ sở CNNT mang lại kết quả lâu dài và có tính lan tỏa cao, hoạt động khuyến công của Phú Yên đã đổi mới phương thức hỗ trợ. Từ các hoạt động hỗ trợ dàn trải đã chuyển hướng tập trung hỗ trợ các nội dung về nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh trên thị trường, gia tăng giá trị và hàm lượng khoa học cho sản phẩm công nghiệp; ưu tiên hỗ trợ các cơ sở, địa phương có sản phẩm CNNT tiêu biểu, các ngành nghề chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, khai thác được thế mạnh về nguồn lực tài nguyên, nguyên liệu và lao động,… Theo đó, công tác khuyến công tập trung hỗ trợ vào các đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp.


Giai đoạn 2014-2018, tổng kinh phí cho các hoạt động khuyến công của Tỉnh là 11,36 tỷ đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật (TDKT), ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến là 3,77 tỷ đồng (chiếm 33,3%) với 07 mô hình trình diễn kỹ thuật và 23 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến.


Một số đề án nổi bật như: Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất phân NPK bằng công nghệ tháp cao, mô hình TDKT sản xuất kính cường lực, thủy sản đóng hộp…; ứng dụng máy tiêm trong chế biến thủy sản, máy thêu lập trình sản xuất thủ công mỹ nghệ từ cói, máy thêu, vẽ sơ đồ trong công nghiệp may, sấy bánh tráng, gạch không nung,… đã góp phần giảm giá thành, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở CNNT.

Cần hỗ trợ nhiều hơn

Mặc dù, hoạt động khuyến công của Phú Yên đã có sự đổi mới nhằm đem lại hiệu quả lâu dài cho cơ sở CNNT, tuy nhiên theo Sở Công Thương Phú Yên,  hoạt động này còn có những khó khăn như: Phần lớn cơ sở sản xuất trên địa bàn có quy mô nhỏ, thiếu năng lực xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, chưa thật sự quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; ít các đề án chuyển giao công nghệ mới, hiện đại, đề án thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; các mô hình TDKT chưa được quan tâm nhân rộng…

Để khắc phục những tồn tại, đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, Sở Công Thương Phú Yên đã định hướng một số giải pháp: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và phổ biến các quy định, chính sách mới về công tác khuyến công; về khuyến khích đổi mới, ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại;

Nâng cao chất lượng công tác tư vấn đầu tư công nghệ, thiết bị tiên tiến; kết hợp nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác với khuyến công nhằm gia tăng thêm nguồn lực cho triển khai các đề án; rà soát, sửa đổi các văn bản, chính sách đã ban hành nhưng không còn phù hợp để đẩy chính sách khuyến công sát gần hơn nữa với thực tế; nhân rộng các mô hình có hiệu quả nhằm tạo điển hình và thu hút các cơ sở khác trong cùng lĩnh vực tham gia và thụ hưởng chính sách khuyến công.


TBT