Hoạt động Công Thương
Giai đoạn 2016 - 2020, Bình Phước dự kiến đầu tư 126,34 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 18,8 tỷ đồng và ngân sách địa phương 18,54 tỷ đồng. Các nguồn khác: 89 tỷ đồng (bao gồm tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và nguồn đối ứng của đơn vị thụ hưởng). Hướng tới mục tiêu lâu dài
Từ nguồn kinh phí này, Bình Phước sẽ hỗ trợ đào tạo và truyền nghề cho 750 lao động theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); hỗ trợ thành lập mới cho 100 doanh nghiệp ...
Đây là động lực để thực hiện liên kết vùng trong thu hút đầu tư, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách mới, hợp ...
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Công thương, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, cán bộ Hiệp hội Sắn Việt Nam, Hiệp hội Sắn tỉnh Quang Tây cùng các ...
Nhận định được tầm quan trọng của vấn đề này, trong giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ...
Sau khi có Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 08/10/2013; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5260/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 ...
Hội thảo được tổ chức với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá việc xây dựng đăng ký thương hiệu sản phẩm của cơ sở công nghiệp; phát ...
Sau 2 năm thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động khuyến công cả nước tiếp tục có chuyển biến ...
Từ năm 2013 đến nay, khi Tổ chức Lao động Quốc tế hỗ trợ phát triển nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng, chị em trong thôn Đờ Rồng ...
Những tháng đầu năm 2016, ngành Công Thương tỉnh Long An đã triển khai xây dựng các quy hoạch, đề án phát triển của ngành: (1) Quy hoạch phát triển điện lực ...
Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia 2016, Bộ Công Thương phê duyệt đề án Tổ chức Hội chợ thương mại vùng kinh tế trọng điểm khu ...