Tin tức chung

Năm 2017, trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP) tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) sau khi Nghị định được ban hành; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; tham gia cùng với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương.

Với nhiệm vụ theo dõi phát triển công nghiệp địa phương, Cục tiếp tục thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) về tình hình phát triển công nghiệp thương mại các địa phương nhằm giúp Lãnh ...
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Công nghiệp địa phương; các đồng chí đại diện cho các Chi ...
Kế hoạch hành động cụ thể của Bộ Công Thương vừa được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ban hành tại Quyết định số 507/QĐ-BCT nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày ...
Tham dự buổi Lễ, về phía Bộ Công Thương còn có Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa; ...
Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao ...
Đây là động lực để thực hiện liên kết vùng trong thu hút đầu tư, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách mới, hợp ...
Nhận định được tầm quan trọng của vấn đề này, trong giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ...
Hội thảo được tổ chức với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá việc xây dựng đăng ký thương hiệu sản phẩm của cơ sở công nghiệp; phát ...
Sau 2 năm thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động khuyến công cả nước tiếp tục có chuyển biến ...
Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia 2016, Bộ Công Thương phê duyệt đề án Tổ chức Hội chợ thương mại vùng kinh tế trọng điểm khu ...