Cụm công nghiệp
Ngoài 5 khu công nghiệp trọng điểm, trong giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang còn chú trọng qui hoạch các cụm công nghiệp gắn liền với việc phát triển thị trấn, thị tứ tại địa bàn các huyện, thành phố.
  I. Giai đoạn đến năm 2010: (Lấp đầy quy hoạch cũ và mở rộng thêm, tổng diện tích 125,5 ha). 1. Cụm công nghiệp Đồi Ngô (Huyện Lục Nam): quy hoạch cũ 5 ha, mở rộng lên 20 ha ...
Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006-2010 là 19,85%, giai đoạn 2011-2015 là 18,09% Quy hoạch đưa ra mục tiêu phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế ...
Các khu-cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có tỉ lệ lấp đầy bình quân 72,3% diện tích đất hữu dụng. Nhiều khu-cụm công nghiệp lấp đầy 100% diện tích. Không ...