Cụm công nghiệp
Số liệu thông kê về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ
                           Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ   TT   Địa phương   Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã thành lập (2) Số lượng Diện tích (ha) Số ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng ĐBSH và Bắc Trung Bộ TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN ...
Biểu số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng DHMT TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã thành lập (2) ...
Số liệu thống kê về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Tây Nguyên TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã ...
CôngThương - Mục tiêu của cụm công nghiệp này là thu hút các nhà máy trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí ...
I. Giai đoạn đến năm 2010: (Lấp đầy quy hoạch cũ và mở rộng thêm, tổng diện tích 125,5 ha). 1. Cụm công nghiệp Đồi Ngô (Huyện Lục Nam): quy hoạch cũ ...
Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006-2010 là 19,85%, giai đoạn 2011-2015 là 18,09% Quy hoạch đưa ra mục tiêu phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế ...
Các khu-cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có tỉ lệ lấp đầy bình quân 72,3% diện tích đất hữu dụng. Nhiều khu-cụm công nghiệp lấp đầy 100% diện tích. Không ...