Cụm công nghiệp


Tính đến hết năm 2016, cả nước đã thành lập 736 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 22.317 ha, trong đó có 621 CCN (tổng diện tích trên 19.536 ha) đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút 10.680 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký 137.568 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 537.172 lao động.

Thời gian qua, từ sau khi Quy chế quản lý CCN được ban hành (theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009), việc quản lý CCN đã được quy định thống nhất, từ công tác quy hoạch ...
Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Lâm Đồng có 14 CCN nằm trong quy hoạch. Tỉnh cũng đã có ...
Nghị định gồm 7 chương và 48 điều. Cụ thể: Chương I gồm những quy định chung; chương II quy hoạch, thành lập CCN; chương III đầu tư xây dựng hạ tầng ...
Các CCN hoạt động thu hút được 251 dự án đầu tư và đã có 184 dự án đi vào hoạt động sản xuất tạo việc làm cho trên 45.000 lao động ...
Công tác phát triển CCN trên địa bàn đã được UBND tỉnh Nam Định quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ ...
CCN Yên Lư được thành lập có quy mô 50 ha, thu hút các dự án sản xuất điện tử, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông lâm sản, các ngành ...
Khuyến khích và hỗ trợ các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, ...
Đây là mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt. Đề án ...
Đến nay, có 3 CCN đã được thành lập (Tháp Chàm, Quảng Sơn, Hiếu Thiện), 4 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết (Tháp Chàm, Tri Hải, Quảng Sơn, Hiếu ...
Ưu tiên phát triển cụm công nghiệp chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ Thời gian qua, các CCN của Thành phố góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế địa phương ...