KHUYẾN CÔNG
Tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng được 45 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) vừa và nhỏ, trong đó 21 cụm đã hoàn thành đi vào sản xuất.
  Nhiều cụm tuy chưa xây dựng xong hạ tầng, hoặc đang xây dựng, nhưng cũng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc đang triển khai dự án đầu tư... Đặc biệt, các cụm Nga Liên - Nga Thanh (huyện ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề gồm các đề án sau: STT Tên Đề án Đơn vị thực hiện Mục tiêu và nội dung chính Dự kiến ...
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có những biện pháp quản lý chặt chẽ tình trạng nhà đầu tư chuyển nhượng dự án bằng nhiều hình thức thông qua việc ...
Tuýã¿n công nghiõ»‡p xã Thỷã­n An quy mô 76,7 ha và tuýã¿n công nghiõ»‡p xã Tân Qỷ»Ơi quy mô 39,2 ha tõã­p trung thu hút phát triõ»ƒn các ngành nghõ» tiõ»ƒu thõ»ư ...