KHUYẾN CÔNG

Thực hiện 18 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật góp phần làm tăng giá trị sản xuất của doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, là một trong những hoạt động khuyến công được triển khai tại Thái Bình trong những năm vừa qua.

Các nội dung của hoạt động khuyến công đã thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai đồng bộ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. tác động tích cực đến việc phát triển của doanh nghiệp, hợp tác ...
Ngày 17/3/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ký Hợp đồng với Công ty để thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia ...
Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Công nghiệp ra đời muộn, chậm phát triển, số lượng cơ sở ...
Giai đoạn 2014 – 2016, số lượng các chương trình đề án khuyến công tỉnh Bình Thuận hàng năm đã tăng lên; các nội dung, lĩnh vực hỗ trợ đều cụ thể, ...
Hiệu quả từ hoạt động khuyến công Đề án khuyến công quốc gia điển hình được thực hiện trong năm là: Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông ...
Riêng trong năm 2016, khuyến công Quảng Trị được hỗ trợ trên 4,4 tỷ đồng cho thực hiện các đề án. Đây là nguồn lực không nhỏ đã giúp khắc phục một ...
Lâm Đồng là một trong những địa phương rất chủ động và sáng tạo trong triển khai hoạt động khuyến công. Các đề án đã phát huy tốt hiệu quả giúp cơ ...
Phát huy thế mạnh địa phương Theo số liệu từ Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP), năm 2016 tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của các tỉnh, thành phố ...
Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) đã hỗ trợ xây dựng 7 mô hình trình diễn kỹ thuật với ...
Với hơn 484 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, năm 2016, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bạc Liêu (Trung tâm) đã tổ ...