KHUYẾN CÔNG

Bình Định là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác khuyến công, Tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn kinh phí cho chương trình nhằm tạo sức hút với các đối tượng thụ hưởng. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất là nội dung dành nhiều sự ưu tiên của hoạt động khuyến công.

Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định (Trung tâm) đã triển khai 11 đề án ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, các đề án này đã phát huy tốt ...
Theo đó, đến năm 2020 Chương trình khuyến công thành phố hướng tới mục tiêu huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, ...
Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, lắng nghe ý kiến từ chủ doanh nghiệp, những nhà quản lý doanh nghiệp, các chuyên gia về năng ...
Các nội dung của hoạt động khuyến công đã thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai đồng bộ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. tác động tích cực đến ...
Ngày 17/3/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ký Hợp đồng với Công ty để thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia ...
Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Công nghiệp ra đời muộn, chậm phát triển, số lượng cơ sở ...
Giai đoạn 2014 – 2016, số lượng các chương trình đề án khuyến công tỉnh Bình Thuận hàng năm đã tăng lên; các nội dung, lĩnh vực hỗ trợ đều cụ thể, ...
Hiệu quả từ hoạt động khuyến công Đề án khuyến công quốc gia điển hình được thực hiện trong năm là: Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông ...
Riêng trong năm 2016, khuyến công Quảng Trị được hỗ trợ trên 4,4 tỷ đồng cho thực hiện các đề án. Đây là nguồn lực không nhỏ đã giúp khắc phục một ...
Lâm Đồng là một trong những địa phương rất chủ động và sáng tạo trong triển khai hoạt động khuyến công. Các đề án đã phát huy tốt hiệu quả giúp cơ ...