KHUYẾN CÔNG

UBND tỉnh Quảng Bình quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại với nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình (Trung tâm) đã thực hiện điều tra, khảo sát 150 cơ sở CNNT được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công giai đoạn 2011-2015. Kết quả cho thấy, có ...
Các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Hà Giang hiện còn chậm phát triển, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đa phần theo lối thủ công, vì ...
Trong đó phải kể đến nội dung chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ ...
Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định (Trung tâm) đã triển khai 11 đề án ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, ...
Theo đó, đến năm 2020 Chương trình khuyến công thành phố hướng tới mục tiêu huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, ...
Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, lắng nghe ý kiến từ chủ doanh nghiệp, những nhà quản lý doanh nghiệp, các chuyên gia về năng ...
Các nội dung của hoạt động khuyến công đã thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai đồng bộ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. tác động tích cực đến ...
Ngày 17/3/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ký Hợp đồng với Công ty để thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia ...
Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Công nghiệp ra đời muộn, chậm phát triển, số lượng cơ sở ...
Giai đoạn 2014 – 2016, số lượng các chương trình đề án khuyến công tỉnh Bình Thuận hàng năm đã tăng lên; các nội dung, lĩnh vực hỗ trợ đều cụ thể, ...