Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Cục Công Thương địa phương tại Kế hoạch số 90-KH/ĐUC về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, trong các ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Cục Công Thương địa phương, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Công Thương địa phương: Quản lý cụm công nghiệp; Kế hoạch – tổng hợp;  Văn phòng; Quản lý khuyến công và Phát triển tiểu thủ công nghiệp  đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017– 2020.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục CTĐP có đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công thương địa phương cùng các  đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cục CTĐP và  Lãnh đạo Cục CTĐP.

Đại hội các Chi bộ đã tiến hành thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20117 – 2020 của chi bộ; bầu chi ủy và bí thư, phó bí thư cho nhiệm kỳ 2017 – 2020, biểu quyết thông qua các nội dung: Một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc lãnh đạo công tác xây dựng đảng,…

Xuất phát từ những yêu cầu nhiệm vụ, công việc theo định hướng của Cục Công Thương địa phương trong giai đoạn sắp tới; trong bối cảnh tình hình chung của đất nước, tình hình đặc điểm của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ mới các Chi bộ đã trình Đại hội một số phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2017-2020, cụ thể như: Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lồng ghép nội dung sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tạo điều kiện cho đảng viên tham gia, góp ý; đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình vào các cuộc họp hàng tháng; tăng cường công tác phát triển đảng; tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng,...

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo quy chế bầu cử trong Đảng.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Công Thương địa phương nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

Cục Công Thương địa phương (ARIT)