Năm 2017, trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP) tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) sau khi Nghị định được ban hành; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; tham gia cùng với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương.


Với nhiệm vụ theo dõi phát triển công nghiệp địa phương, Cục tiếp tục thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) về tình hình phát triển công nghiệp thương mại các địa phương nhằm giúp Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các địa phương về lĩnh vực công thương được cụ thể, hiệu quả.
Cục tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị được giao thực hiện các đề án khuyến công quốc gia triển khai các đề án để sớm đi vào hoạt động, hỗ trợ hiệu quả cho cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia lần thứ 2; tổ chức triển lãm hội chợ “Sản phẩm CNNT tiêu biểu quốc gia” lần thứ nhất… Đồng thời, năm 2017 Cục rất chú trọng trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đề án khuyến công quốc gia theo đúng quy định; theo dõi tình hình hoạt động khuyến công trên cả nước để có những đề xuất, tham mưu thiết thực đối với phát triển CNNT.


Đối với nhiệm vụ quản lý CCN, bên cạnh việc tích cực xây dựng thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định sau khi được ban hành; tổ chức quản lý CCN theo thẩm quyền, Cục sẽ tổ chức các đoàn đi khảo sát, đánh giá tình hình quy hoạch, thành lập và hoạt động của các CCN ở một số địa phương.


Thực hiện nhiệm vụ đầu mối của Bộ trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cục sẽ tích cực đôn đốc, triển khai thực hiện Quyết định số 6286/QĐ-BCT ngày 30/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về chợ nông thôn giai đoạn 2011 – 2020; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 tại một số tỉnh, thành phố; theo dõi, đánh giá, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển hợp tác xã, làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp…


Để thực hiện những nhiệm vụ trên, ngay từ những ngày đầu năm 2017, lãnh đạo Cục CNĐP, các đơn vị chuyên môn trong Cục đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Bám sát các chương trình công tác của các cấp lãnh đạo; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương triển khai thực hiện nội dung được phân công. Lãnh đạo Cục bên cạnh duy trì họp giao ban theo quy định, thường xuyên theo dõi, rà soát kế hoạch tiến độ công việc cụ thể, kịp thời chỉ đạo, cùng các đơn vị chuyên môn tìm các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với mục tiêu không để công việc tồn đọng, chậm tiến độ, Cục CNĐP phấn đấu hoàn thành tốt, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ của năm 2017.


TTTT.