Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khoá X đã ra Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Triển khai thực hiện Nghị quyết, trong giai đoạn 2008 - 2017, Bộ Công Thương đã vượt qua những khó khăn thách thức, đề ra chiến lược phát triển phù hợp, giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực theo nội dung nhiệm vụ được giao.

Bộ Công Thương đã tích cực tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Nghị định, Quyết định thực hiện Nghị quyết; đồng thời tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ, hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp (CCN), hỗ trợ các cơ sở nông thôn trong hoạt động khuyến công, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, xúc tiến thương mại, phát triển điện lực, phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Cụ thể:

Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản trong giai đoạn 2008-2017 như: Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020” và các văn bản liên quan khác.

Đối với phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị định, Quyết định trong giai đoạn 2008-2017 như: Nghị định về phát triển và quản lý chợ; Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo; Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Đề án phát triển thương mại trong nước; Đề án phát triển thương mại nông thôn; Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam; Đề án phát triển các thị trường khu vực; Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài; Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa; Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam; Chương trình Thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;...

Đối với khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn,  Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành: Nghị định về khuyến công; Nghị định về quản lý, phát triển CCN; Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020.

Đối với phát triển công nghiệp phục vụ phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn (bao gồm: cơ khí, hóa chất, năng lượng), tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: Cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm; Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Chương trình Năng lượng do EU tài trợ; Đề án tổng thể Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện giai đoạn 2011-2020...

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối nêu trong Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách gắn với phát triển các địa phương về xây dựng nông thôn mới, khuyến công, phát triển cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, kinh doanh dịch vụ logistics, Chương trình cấp điện nông thôn, Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, phát triển thương mại nông thôn, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu thụ nông sản... Cụ thể:

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới: Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới của Bộ Công Thương; thành lập Tổ công tác của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, đồng thời  hướng dẫn các địa phương rà soát thực trạng 2 tiêu chí điện nông thôn và chợ nông thôn trên địa bàn cả nước. Trên cơ sở đó, Bộ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 và số 7 thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, về cơ bản các địa phương đã có được cơ sở và phương pháp đánh giá thống nhất để thẩm định và xét công nhận cho các xã đạt tiêu chí về điện nông thôn. Hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4318/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Đối với thúc đẩy xuất khẩu, tiêu thụ nông sản: Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định: các mặt hàng nông sản không thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương (trừ mặt hàng gạo) không cần giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Công Thương; chỉ phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan, tuy nhiên phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện. Để hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) và tình hình thực tiễn, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương (thay thế Nghị định số 187/2013/NĐ-CP) lần cuối và trình Chính phủ, dự kiến ban hành trong năm 2018.

Đối với thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng, triển khai và thực hiện nhiều Đề án, Chiến lược để hỗ trợ thúc đẩy, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản như: Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa; Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam; Đề án phát triển các thị trường khu vực; Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài; Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia... để hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu đối với nông sản.

Đối với thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai, thực hiện nhiều quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn như: Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam; Quy hoạch tổng thể phát mạng lưới chợ toàn quốc; Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước; Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm hội chợ triển lãm trên địa bàn cả nước; Quy hoạch phát triển thương mại Vùng Đông Nam Bộ; Quy hoạch phát triển thương mại Vùng đồng bằng sông Hồng; Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long;...

Khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn: Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành: Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định về khuyến công; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp; hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP...

Phát triển công nghiệp phục vụ phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn (bao gồm: cơ khí, hóa chất, năng lượng): Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020…

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG