Tin mới
Tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương toàn thể các cán bộ, người lao động ngành Công Thương đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, đóng góp to lớn vào thành tích chung của cả nước trong 2017. Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, các Lãnh đạo Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, các hiệp hội, ngành hàng, các địa phương doanh nghiệp… Tất cả đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Uy tín của ngành Công Thương nâng lên với sự đóng góp nhiều mặt cho đất nước Nhà bác học Lê Quý Đôn đã nói: phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng. Theo đó, nếu không có nông nghiệp thì xã hội bất ổn; không công nghiệp, đất nước không giàu; không có thương mại ...
Hoạt động Công Thương
Tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương toàn thể các cán bộ, người lao động ngành Công Thương đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn ...
KHUYẾN CÔNG
Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ...
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm được nhận định là giải pháp tốt nhằm nâng cao năng lực nội sinh cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT). Tuy ...